Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

Petycja w sprawie podjęcia skutecznych działań antysmogowych na poziomie lokalnym w Mysłowicach

Nasza petycja powodowana jest katastrofalnym stanem powietrza w Mysłowicach, obecnie jednym z najgorszych na Śląsku (występującym średnio przez 120 dni w roku w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od października do kwietnia, wskutek tzw. „niskiej emisji” z domowych palenisk) i jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie i życie mieszkańców oraz ze względu na niską świadomość społeczną problemu i braku informacji na ten temat. Zdając sobie sprawę z tego, że część działań służących eliminacji problemu leży w gestii regionu czy władz krajowych, apelujemy o pilne podjęcie działań w niżej wymienionych obszarach na poziomie lokalnym:

1.  Działania informacyjne

1.1 Uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia smogu. Obecnie informacje o alarmach smogowych ogłaszanych przez WIOŚ nie są powszechnie komunikowane mieszkańcom. Takich informacji nie ma nawet na stronach internetowych urzędu, w mediach społecznościowych ani miejskich mediach. Ludzie nie są informowani ani o zagrożeniu ani o tym jak powinni się zachować. Nie jest realizowany Plan działań krótkoterminowych POP dla woj. śląskiego.

1.2 Uruchomienie dodatkowych stacji pomiarowych na terenie Mysłowic, mierzących poziom stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu, w miejscach najbardziej zapylonych. Postulujemy zainstalowanie przynajmniej kilku dodatkowych mierników, tak aby każda dzielnica miała przynajmniej po jednym. Mierniki powinny zostać zainstalowane w miejscach reprezentatywnych dla danego obszaru. Docelowo postulujemy o zamontowanie tablicy świetlnej informującej o aktualnym stanie powietrza w każdej placówce oświatowej.

2. Działania edukacyjne

2.1 Wdrożenie programu edukacji społecznej w dziedzinie zagrożenia smogowego i ochrony przed jego skutkami. Do tej pory miasto nie zrealizowało ani jednego ogólnomiejskiego programu edukacyjnego w zakresie smogu. Działania w zakresie konkursów i zajęć dla dzieci w szkołach i przedszkolach są godne docenienia, jednak to nie dzieci palą w piecach. Należy przede wszystkim dotrzeć do tych mieszkańców którzy są za to bezpośrednio odpowiedzialni. Postulujemy, aby Prezydent wystosował list do każdej z osób skontrolowanych przez Straż Miejską z prośbą o zmianę zachowań i informacją o możliwych konsekwencjach karnych. Podobny list powinien być wystosowany do wszystkich korzystających z paliw stałych informujący o szkodliwości dymu oraz konieczności wprowadzenia zmian w związku z uchwałą antysmogową. Miasto powinno także organizować mocną kampanię ogólnomiejską co najmniej raz w roku.

2.2 Uświadomienie koniecznych zmian i regulacji prowadzących do eliminacji problemu – ograniczenie emisji zanieczyszczeń z domowych palenisk, nie palenie śmieci i odpadów, obowiązki wynikające z uchwały antysmogowej. Już za 3 lata być może nawet kilka tysięcy pieców w Mysłowicach nie będzie można używać. Należy niezwłocznie informować mieszkańców o tym, że są będą zmuszeni do zmiany systemu ogrzewania, a zignorowanie tego zakazu będzie karane grzywną do 5 tys zł.

3. Kontrola i kary za zatruwanie powietrza

3.1 Utworzenie Eko-Patrolu Straży Miejskiej (specjalny zespół który zajmuje się wyłącznie kontrolą palenisk, wykonuje kontrole prewencyjne, inwentaryzuje paleniska, informuje do kiedy należy wymienić dany kocioł, poucza jak należy racjonalnie i w sposób najmniej uciążliwy korzystać posiadanego posiadanego kotła)

3.2 Przeprowadzanie skutecznych kontroli palenia śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych (włączając pobieranie próbek popiołu do analizy), podejmowanie interwencji przez Straż Miejską i nakładanie mandatów karnych w przypadku potwierdzenia wykroczeń, zarówno w domach prywatnych jak i przedsiębiorstwach.

4.Działania profilaktyczne i prewencyjne

4.1 Ustanowienie zakazu prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci na otwartym powietrzu, w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu (lekcje WF, sekcje sportowe, spacery szkolne i przedszkolne, lodowisko miejskie). W okresie poprzednim dochodziło do tak skandalicznych sytuacji, jak otwieranie lodowiska z pompą w czasie gdy WIOŚ ogłosił alarm smogowy a stężenia toksycznych pyłów sięgały zenitu. Miejskie media nie informowały o przekroczeniach żeby „nie wywoływać paniki”.

4.2 Modyfikacja obecnego programu dopłat i utworzenie nowych celem dofinansowania wymiany starych pieców, tzw. „kopciuchów” na źródła bardziej przyjazne dla środowiska, z preferencją źródeł bezpyłowych (gaz, ciepło sieciowe, prąd). Utworzenie programu wsparcia dla termomodernizacji budynków jednorodzinnych. – programy gminne powinny zapewnić wsparcie przede wszystkim osobom najuboższym. W chwili obecnej został uruchomiony ogólnopolski program Czyste powietrze. Programy gminne straciły tym samym na znaczeniu, jednak w dalszym ciągu mogą okazać się szybszą i łatwiejszą drogą do pozyskania środków na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła – zwłaszcza dla osób najuboższych.

4.3 Pilne utworzenie planu rozwoju/rozbudowy sieci ciepłowniczej na najbliższe 5 lat i sposobu jego finansowania. Stworzenie korzystnych warunków zachęcających właścicieli domów prywatnych do podłączenia swoich budynków; dofinansowanie kosztów przyłącza oraz preferencyjne taryfy dla odbiorców indywidualnych.

Mysłowicki Alarm Smogowy

41 podpisów

Wesprzyj nasze działania

 

Ostatnie komentarze

Powietrze nie zna granic.
Joanna
#duszesie, #umieram #płacepodatki #nietak
Joanna
O zanieczyszczeniu powietrza mówią we wszystkich mediach, sami to odczuwamy. W tym temacie zostało już powiedziane chyba wszystko. Czas wyciągać konsekwencje wobec opornych.
Adam
Wszyscy sąsiedzi dookoła nas kopcą. Zakładaliśmy ogrzewanie gazowe, bo chcieliśmy mieć czysto. Ale z sąsiedztwa leci nam do okien taki syf, że głowa boli. Pełne moje poparcie dla proponowanych zmian.
Katarzyna
Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka... niestety. Czas to zmienić :)
Andrzej