O nas

Chceoddychac.pl to platforma petycyjna, na której znajdziesz apele dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Platforma prowadzona jest przez Polski Alarm Smogowy (PAS), który zrzesza ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce. PAS jest organizacją ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi oraz każdym, któremu leży na sercu czyste, nieskażone zanieczyszczeniami powietrze i zdrowie polskich obywateli.

Polska należy niestety do krajów o najbardziej zanieczyszczony powietrzu w całej Unii Europejskiej. Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest dramatyczna i niesie poważne konsekwencje dla zdrowia osób mieszkających w Polsce. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną około 45 tys. przedwczesnych zgonów rocznie oraz wpływa na powstawanie schorzeń takich jak nowotwory, zawał serca, udar mózgu, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i wielu innych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie węgla i innych paliw stałych w sektorze gospodarstw domowych oraz małych zakładów produkcyjno-usługowych.. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami sektor ten odpowiada za 52% emisji pyłu (PM10) i aż 87% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu. Inne źródła zanieczyszczenia powietrza to: transport samochodowy, przemysł oraz energetyka zawodowa.

Celem PAS jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu nie zagrażającego zdrowiu i życiu osób mieszkających w Polsce. Chcemy aby jakość powietrza w naszym kraju spełniała wyznaczone polskim prawem normy.

 

Misja 

Działania PAS koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu następujących postulatów:

 1. Niezwłoczne wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju norm jakości dla paliw stałych (w tym węgla) sprzedawanych w sektorze komunalno­bytowym.
 2. Jak najszybsze wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku.
 3. Wprowadzenie regulacji określających obszarowe wymagania emisyjne wobec instalacji spalania paliw stałych, w tym domowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki.
 4. Wprowadzenie regulacji umożliwiających ograniczenie ruchu samochodowego w miastach (np. strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, opłaty kongestyjne).
 5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora przemysłu i energetyki.
 6. Wdrażanie rozwiązań systemowych upowszechniających źródła ciepła nie wywołujące zanieczyszczenia powietrza, w tym wykorzystywanie najlepszych dostępnych technologii służących ogrzewaniu budynków.
 7. Uruchomienie programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jako metody ograniczenia niskiej emisji.
 8. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji zdrowotnych.
 9. Wprowadzenie w życie skutecznego systemu kontroli instalacji, w których następuje proces spalania paliw stałych.
 10. Poprawa dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.
 11. Ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.